Nuohousuudistus

Nuohous

Pelastuslain nuohousta koskevat muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Muutokset koskevat pääosin nuohouspalvelujen järjestämisen sääntelyä eli käytännössä muutokset tarkoittavat vallitsevan piirinuohousjärjestelmän loppumista. Pelastuslain muutoksen yhteydessä kumotaan SM:n nuohousasetus (539/2005). Jatkossa kaikki nuohousta koskevat säännökset löytyvät pelastuslaista.

Nykyiset piirinuohoussopimukset päättyvät 31.1.2019. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kiinteistön omistaja yms. tilaa lakisääteiset nuohouspalvelunsa suoraan ammattitaitoiselta nuohoojalta.

Lakimuutoksen jälkeen kiinteistöillä säilyy nykyinen velvoite huolehtia tulisijansa ja horminsa nuohouksesta. Nuohousvälit säilyvät nykyisinä ja nuohoustyön voi jatkossakin tehdä vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Otteita lakimuutoksesta:
13a § Rakennusten nuohous Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että:
1) tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti;

2) nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit säännöllisesti;

3) tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. Edellä 1 momentissa säädetyt velvoitteet eivät koske kaasukäyttöistä tulisijaa eikä sen hormia.

13 b § Nuohouksen määrävälit Tulisijat ja savuhormit on nuohottava riittävän usein ottaen huomioon niiden käyttöaste ja rakenne sekä käytetty polttoaine. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on kuitenkin nuohottava vähintään vuoden välein, ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein. Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

61 § Nuohoustodistus Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä. Nuohoustodistuksesta on käytävä ilmi: 1) rakennuksen osoite; 2) nuohoustyön suorittaja; 3) nuohouksen ajankohta; 4) tehdyt toimenpiteet; 5) havaitut viat ja puutteet. Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksilöitävä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Nuohouspalvelun hinta on syytä kysyä ennen nuohouksen tilaamista.

Nuohousta koskeva lainsäädäntökokonaisuudessaan

Laki pelastuslain muuttamisesta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181078

Markkinointia ja menettelyjä asiakassuhteessa kuluttajasuojan kannalta valvoo kuluttaja-asiamies (Kuluttajasuojalaki 38/1978 20 §)

https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/