Utrymningssäkerhet i vårdinrättningar samt vid service- och stödboende

I 18 § och 19 § i räddningslagen 379/2011 förutsätts att en utredning om utrymningssäkerheten görs upp i sjukhus, ålderdomshem och annan institutionsvård, slutna straffanstalter och andra därmed jämföra objekt (vårdinrättningar) och i service- och stödbostäder som ordnats i form av en boendeenhet och andra därmed jämförbara bostadsbyggnader och lokaler där det bor människor som har sämre funktionsförmåga en normalt (service- och stödboende). Ifall det finns brister i utrymningssäkerheten ska verksamhetsidkaren göra upp en genomförandeplan för utrymning enligt 20 § i räddningslagen 379/2011.

 

Utredning om utrymningssäkerheten

Det är en utredning om hur sättet att använda en byggnad eller ett utrymme där det finns personer med begränsad, nedsatt eller avvikande funktionsförmåga och andra faktorer som påverkar utrymningssäkerheten samt hur det beaktas i beredskapen för eldsvådor och andra farliga situationer och i utrymningsarrangemangen.

 

Anmälning om uppdatering av utredning om utrymningssäkerhetet

Anmälan om uppdatering för det som nämndes ovan ska göras med minst tre (3) års mellanrum ifall det inte sker ändringar i verksamheten.

 

Genomförandeplan för utrymningssäkerheten

Den lokala räddningsmyndigheten ska utifrån utredningen om utrymningssäkerheten bedöma om utrymningssäkerheten uppfyller kraven enligt 18 §.

Innan ett ärende som avses i 1 mom. avgörs kan den lokala räddningsmyndigheten ålägga verksamhetsidkaren att inom utsatt tid komplettera den i 19 § avsedda utredningen om utrymningssäkerheten och att i samarbete med räddningsverket genomföra en utrymningsövning i objektet.

Om utrymningssäkerheten inte uppfyller kraven enligt 18 §, ska verksamhetsidkaren inom den tid som den lokala räddningsmyndigheten utsätter göra upp en plan för hur utrymningssäkerheten ska fås att överensstämma med kraven (Räddningslag 379/2011 20 §).

 

Utarbetande, att lämna in och behandling av dokumentet

Verksamhetsidkaren ska utarbeta en utredning om utrymningssäkerheten

 1. Genom att använda modellen och guiden av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.
 2. Fritt formulerad, ändå så att innehållet uppfyller kravet som anges i förordningen om utredning för utrymningssäkerhet

 

Österbottens räddningsverk rekommenderar att man använder modelldokumentet och guiden av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland för att utarbeta utredningen.

 

Räddningsverket gör en bedömning av utrymningssäkerheten på basis av utredningen som verksamhetsidkaren har utarbetat. Bedömningen görs beroende av objektet på basis av dokumenten eller på basis av dokumenten och granskningar som görs i objektet.

Räddningsverket ber vid behov verksamhetsidkaren att komplettera utredningen om utrymningssäkerheten och/eller att ordna ett utrymningstest i objektet.

Ifall den gjorda utredningen om utrymningssäkerheten inte är tillräcklig eller enligt räddningsverkets bedömning inte är tillräcklig ska verksamhetsidkaren utarbeta en genomförandeplan för utrymningssäkerheten så att utrymningssäkerheten blir tillräcklig. Vid behov kan räddningsmyndigheten meddela ett föreläggande för att uppnå tillräcklig utrymningssäkerhet.

 

 

Anvisningar för att utarbeta utredning om utrymningssäkerheten

Utredning om utrymningssäkerheten ska utarbetas enligt verkligt personantal och verkliga verksamhetsmöjligheter samt genom att i varje situation beakta räddande vid svåra situationer.Med räddande vid svåra situationer avser man situationer där personalmängden och verksamhetsmöjligheterna är som minst och antalet personer som ska hjälpas/räddas är som störst.

På blanketten finns noggrannare anvisningar om att utarbeta utredningen.

På blankettens A-del skriver man grund- kontaktuppgifter i anslutning till verksamheten som ger räddningsmyndigheten en grund för bedömning av utredningen om utrymningssäkerheten. I A-delen beskriver man uppgifter om byggnaden och dess skyddsnivå samt arrangemang, placering av funktioner och utrymningsarrangemang i utrymmen som används för verksamheten. Dessutom ska man beskriva personantalet i utrymmena och funktionsförmågan för patienter/boende.

På blankettens B-del ska man bedöma möjligheterna för utrymning och räddande.

 

Målet är att de boende klarar av att lämna byggnaden på egen hand eller kan evakueras av personalen på följande sätt:

 • Utrymme där en brand uppstått: 2–3 minuter efter att branden antänts.
 • Brand i en brandcell: 15 minuter (förutsätter att branden begränsas till rummet som antänts).
 • Alla närliggande brandceller: 30 minuter (förutsätter att branden begränsas till rummet som antänts och brandcellen).
 • Söka skydd inomhus vid extern farosituation: på så sätt att det inte orsakar fara för klienterna.

 poistumisturvallisuusselvitys poistuskuva

 

Bilagor till utredning om utrymningssäkerheten

Material som har betydelse för bedömningen av utrymningssäkerheten ska sändas som bilagor. Ifall dokumentet som krävs inte är tillgängligt ska verksamhetsidkaren nämna om bristen i sin utredning och sträva efter att presentera motsvarande information på annat sätt.

 

Rekommenderade bilagor:

 • Beslut om bygglov
 • Situationsplan och planritningar för utrymmen som används i verksamheten där det framgår
  • namnen på närliggande gator
  • pil mot norr
  • byggnadernas placering på området
  • räddningsvägar
  • ingångar till byggnaderna
  • släckningsvägar
  • placering av räddningsväsendets anordningar
  • användningssyftet för utrymmena
  • brandceller, indelning i delar
  • utrymningsvägar och utgångar
 • Eventuella undantagslov eller -villkor av myndigheter
 • Säkerhetsutredning som bilaga i bygglovet (ifall en sådan utarbetats)
 • Räddningsplan

 

Ifall det fattas nödvändiga uppgifter för bedömningen av utrymningssäkerheten kan det fördröja behandlingen av utredningen och därför är det viktigt att verksamhetsidkaren sänder alla dokument på samma gång och att ritningarna är uppdaterade och så tydliga som möjligt. Vid behov ber räddningsmyndigheten om ytterligare information av verksamhetsidkaren.

Ytterligare information:

I anvisningen har vi utnyttjat anvisningar om utrymningssäkerheten av Helsingfors räddningsverk och guiden om utarbetande av utredning om utrymningssäkerheten av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK).