Utbildning / Säkerhetskommunikation

Säkerhetskommunikationens målsättning är att människor och samfund kan själva och i sina egna omgivningar och funktioner förebygga bränder och andra olyckor. Det primära ansvaret över skötandet av den egna och omgivningens säkerhet ligger hos var och en själv.

Rådgivning

Räddningsverket fördelar upplysning och rådgivning (säkerhetssinformation) på basen av riskbedömningens årsplan. Trygghetsinformation utövas också vid självbedömning av brandsäkerheten och i samband med tillsyn.

Kampanjer

Utöver de traditionella upplysnings- och rådgivningstillfällen ordnar räddningsverket skolningar, brandsäkerhetskampanjer samt deltar i trygghetssamarbetskampanjer. Dessa är bland annat 112-dagen, En dag på brandstationen och NouHätä! –kampanjen. I dessa upplysningsevenemang, föra stora publikantal, strävar man att påverka människornas trygghetsmedvetande.

 

 

Dokument: