Tillsynsåtgärdernas (brandsynernas) avgifter

Räddningslagstiftningen förnyades 1.7.2011. Enligt räddningslagens (379/2011) 96 § kan områdets rädd-ningsväsende uppbära avgift för utförande av brandsyn eller annan tillsynsåtgärd i enlighet med tillsynsplanen. Österbottens räddningsverk har infört fakturering av brandsyner 1.1.2013.

 

För brandsynsavgifterna svarar byggnadens ägare eller innehavaren enligt ett inbördes avtal (t.ex. hyresavtal) mellan ägaren och innehavaren. Även annan juridisk person än byggnadens äga-re och innehavare kan utöva verksamhet i byggnaden eller i annat övervakat objekt. I de fall då annan juridisk person är verksamhetsutövare, riktar räddningsverket tillsynen på verk-samhetsutövaren och uppbär av denne avgiften för brandsynen. Som diarienummer används sam-fundets eller företagets FO-nummer. Brandsyneavgiftens nivå baserar sig på medeltalet av de för räddningsverket uppkomna totalkost-naderna. Direktionen för Österbottens räddningsverk har godkänt avgifternas storlek.

 

Tillsynsförfarande

Vid allmän brandsyn granskas följandet av Räddningslagens 2 kapitels (Allmänna skyldigheter) och 3 kapitels (Verksamhetsutövarens samt byggnadens ägares eller innehavares skyldigheter) stadganden. Objektet inspekteras på basen av dokument och stickprov. Ansvaret för objektets säkerhet ligger alltid hos objektets ägare eller innehavare. Vid brandsynen ges råd och direktiv samt stöd för objektets egen säkerhetskultur.

Särskild brandsyn utförs i nybyggnads- eller saneringsobjekt i Österbottens räddningsverks till-synsplan bestämda objekt eller då kommunens byggnadstillsynsmyndighet har i byggnadslovet bestämt att sådan skall göras. Före den egentliga särskilda brandsynen kan preliminära särskilda brandsyner utföras.

 

Vid efterbrandsyn granskas att de vid brandsynen givna direktiven har följts. Efterbrandsyn görs då betydande eller upprepade brister i brand- eller personsäkerheten har konstaterats.


Extra brandsyn
utförs enligt räddningsmyndighetens övervägande, orsaken kan vara t.ex.

  • på begäran av fastighetens ägare eller innehavare
  • sotares, granskningsorgans eller annan myndighets anmälan om brister i brand- och personsäkerheten
  • misstanke om att det i brand- och personsäkerheten förekommer betydande brister
  • temasyner t.ex i supermarketar eller restauranger.

Brandsyn vid offentlig tillställning är en brandsyn, vilken utförs före den offentliga tillställningen och där säkerhetsarrangemangen för tillställningen granskas.


Bostadsbyggnadernas brandsyner

För brandsyner i bostadsbyggnader då det gäller egnahems- eller parhus uppbärs ingen avgift. För fastighetsbolag, vilka är förpliktade att uppgöra räddningsplan, är den allmänna brandsynen av-giftsfri och de övriga brandsynerna avgiftsbelagda.

 

Brandsyn i övriga tillsynsobjekt (företag och inrättningar)

Brandsynerna är avgiftsbelagda i tillsynsobjekt, vilka inte är bostadsbyggnader eller ur brand-säkerhets synvinkel med dem jämförbara objekt. Sådana objekt är objekt i vilka tidigare utfördes årlig brandsyn.

Brandsynsavgiften består av en grunddel samt timdebitering. Grundavgiften innehåller 2 timmar (bostadsbyggnader 1h) utfört inspektionsarbete i objektet. För två timmars (bostadsbyggnader 1 h) överstigande arbetstid uppbärs timdebitering för varje påbörjad timme. För brandsynen faktureras högst 2 dagars arbetstimmar.

 

Faktura reklamation och/eller besvär

Över fakturan kan en friformulerad skriftlig reklamation göras direkt till Österbottens räddningsverk eller besvär riktas till Vasa förvaltningsdomstol.