Tillsynsåtgärdernas avgifter

Enligt räddningslagens (379/2011) 96 § kan områdets räddningsväsende uppbära avgift för utförande av brandsyn eller annan tillsynsåtgärd i enlighet med tillsynsplanen

För brandsynsavgifterna svarar byggnadens ägare eller innehavaren enligt ett inbördes avtal (t.ex. hyresavtal) mellan ägaren och innehavaren. Även annan juridisk person än byggnadens ägare och innehavare kan utöva verksamhet i byggnaden eller i annat övervakat objekt. I de fall då annan juridisk person är verksamhetsutövare, riktar räddningsverket tillsynen på verksamhetsutövaren och uppbär av denne avgiften för brandsynen. Som diarienummer används samfundets eller företagets FO-nummer. Brandsyneavgiftens nivå baserar sig på medeltalet av de för räddningsverket uppkomna totalkostnaderna. Direktionen för Österbottens räddningsverk har godkänt avgifternas storlek.

Brandsynsavgiften består av en grunddel samt timdebitering. Grundavgiften innehåller 2 timmar (bostadsbyggnader 1h) utfört inspektionsarbete i objektet. För två timmars (bostadsbyggnader 1 h) överstigande arbetstid uppbärs timdebitering för varje påbörjad timme. För brandsynen faktureras högst 2 dagars arbetstimmar.

 

Bostadsbyggnadernas tillsyn

Brandsyner som är utförda på basis av oinlämnad självbedömningsblankett och begärda brandsyner är avgiftsbelagda.  Andra brandsyner i småhus uppbärs ingen avgift. För fastighetsbolag, vilka är förpliktade att uppgöra räddningsplan, är den allmänna brandsynen av-giftsfri och de övriga brandsynerna avgiftsbelagda. 

 

Tillsyn i företag och inrättningar

Brandsynerna i företag och inrättningar samt offentliga tillställningar är avgiftsbelagda.

Alla åtgärder inom kemikalietillsyn är avgiftsbelagda.

 

 

Faktura reklamation 

Över fakturan kan en friformulerad skriftlig reklamation göras direkt till Österbottens räddningsverk.

Dokument: