Egenkontroll av småhus

Vad är egenkontroll?

Österbottens räddningsverk har under våren 2014 tagit i bruk egenkontroll av småhus. Med egenkontroll avses den bedömning av brandsäkerheten som görs av fastigheternas ägare och innehavare själv med hjälp av den anvisning räddningsverket har sänt. Egenkontrollen riktar sig årligen mot olika områden och omfattar alltid ca 10 % av byggnadsbeståndet, dvs i en enskild fastighet så sker egenbrandsynen med 10 års intervall.


Hur utförs egenkontroll?

Räddningsverket skickar under detta år ett material för egenkontrollen till ca 3100 fastigheter, vilken innehåller broschyren ”Brandsäkerhetsguide för småhus”, en granskningsblankett samt ett följebrev och ett kuvert för returnerandet av granskningsblanketten.


Hur skall egenkontroll göras?

Granskningsblanketten, som kan ifyllas med hjälp av brandsäkerhetguiden, skall returneras till räddningsmyndigheterna inom en månad efter att brevet mottagits.

”Brandsäkerhetsguiden för småhus”, som bifogats brevet om egenkontrollen, har gjorts för att ge råd om boendesäkerhet och för att underlätta ifyllandet av blanketten för egenkontroll. Det lönar sig att spara broschyren och t.ex. bifoga den till hemmets servicebok.

 

Vad händer efter egenkontrollen?

På basen av de returnerade granskningsblanketterna bedömer man om det behövs ett eventuellt föreläggande att avhjälpa brister och en brandsyn som görs av en räddningsmyndighet. Brandsyner kommer även i fortsättningen att göras stickprovsmässigt till fastigheter som är under tillsyn.

Räddningsverket hoppas att blanketterna för egenbrandsyn returneras möjligast bra och att man har hjälp av broschyren i att förbättra hemmets säkerhet.