Anförande av brandsynsbesvär

I räddningsmyndighetens beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär vid Vasa förvaltningsdomstol.


Besvärstid

Besvärstiden är 30 dagar. Besvärstiden börjar från delfåendedagens påföljande dag. I det fall att besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller vardagslördag fortgår besvärstiden till följande vardag.

Delfåendet anses ha skett på sjunde dagen efter beslutets avsändelse ifall annat inte påvisas. Ärendet anses ha kommit till myndighetens kännedom redan på brevets ankomstdag. Vid användandet av andra delgivningsformer bevisas delfåendedag med delgivnings- eller delfåendeintyg. Är det fråga om ställföreträdande delgivning, anses delfående skett ifall annat inte påvisas, på tredje dagen från den dag som anges på delgivningsintyget för ställföreträdande delgivning.


Besvärsskrift och bilagor

I besvärsskriften skall uppges:

  • ändringssökandes namn och hemkommun
  • postadress och telefonnummer, vartill meddelanden gällande ärendet kan lämnas
  • till vilket beslut ändring söks
  • till vilka punkter i beslutet ändring söks och vilka ändringar krävs samt
  • motiveringar till att beslutet bör ändras

 

Till besvärsskriften skall fogas:

  • beslut i orginal eller avskrift
  • intyg över när beslutet har delgivits eller annan utredning över påbörjandet av besvärstid
  • handlingar, vilka ändringssökande hänvisar som stöd för besväret ifall dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten

 

För ändringssökandes talan hans lagliga representant eller ombud skall i besvärsskriften nämnas också dennes namn och hemkommun. Ombudet, ifall denne inte är advokat eller offentlig rättsbiträde, skall till besvärsskriften foga fullmakt.

Då besvärsskriften sänds elektroniskt uppfylls underskriftskravet åtminstone av en sådan utvecklad elektronisk underskrift, vilken grundar sig på kvalitetssäkring och har gjorts med ett säkert underskriftsmedel. Elektronisk underskrift förutsätter användandet av ett elektroniskt personkort, vilket är ett identitetsbevis med foto, till vilket har tillförts ett mikrochips med användarens elektroniska användarsignum (SATU). Den ändringssökande, lagliga representanten eller ombudet skall underteckna besvärsskriften.


Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till Vasa förvaltningsdomstol. Besvärshandlingarna kan på egen risk sändas per post eller genom ombud. Besvärshandlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även sändas elektroniskt.


Vasa förvaltningsdomstols kontaktuppgifter:
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 4. vån,
Postadress: PB 204, 65101 Vasa
Telefonnummer: Registratorkontoret 029 56 42780
Fax: 029 56 42760
E-post: vaasa.hao@oikeus.fi
Växel: 029 56 42611

 

Dokument:

pdf
Besvärsanvisning   pdf | 44 KB