Förstahandssläckningsutrustning

Primärsläckningsutrustning väljs med hänsyn till verksamhetens behov, användare och
utrymmen. Storleken och formen på utrymmen påverkar behovet av antalet brandsläckare,
dessutom bör valet ta hänsyn till bland annat:
• släckningsmedel (släckmedel) som lämpar sig till verksamheten som utövas i utrymmet
• släckmedlets släckningsverkan (brand- och effektklass)
• brandsläckarens lämplighet för utrymmets väder- och miljöförhållanden (bland annat
temperatur, fuktighet, vibration)
• möjligheten för illegal användning, dess förebyggande och minimera skador som
möjligen uppstått