Säkerhetsteknik

Säkerhetsteknik är till hjälp vid olycksriskhantering. Till egen beredskap hör att aktören med tillräckliga tekniska metoder säkrar att olyckor upptäcks, varning om dem, primärsläckningsberedskap och säkrar verksamheten under en olycka. Underhåll av säkerhetstekniken och att den fungerar är något man ska fästa speciell uppmärksamhet på.

Underhåll av anordningar

Följande ska vara funktionsdugliga samt underhållas och inspekteras på behörigt sätt:

  • släcknings-, räddnings- och bekämpningsmateriel,
  • anordningar som underlättar släcknings- och räddningsarbetet,
  • branddetektorer, larmanordningar och övriga anordningar som varnar om överhängande fara,
  • skyltar och belysning som anger utrymningsvägar,
  • skyddsrummens utrustning och anordningar.


För de förpliktelser som avses i 1 mom. svarar ägaren och innehavaren av en byggnad samt en verksamhetsidkare för egen del i fråga om allmänna utrymmen och sådana arrangemang som tjänar hela byggnaden samt innehavaren av en lägenhet i fråga om utrymmen i hans eller hennes besittning.