Räddningsplan

En räddningsplan för de åtgärder ska göras upp för byggnader eller andra objekt som med avseende på utrymningssäkerheten eller räddningsverksamheten är mer krävande än normalt eller där människors säkerhet eller brandsäkerheten, miljön eller kulturegendom kan antas vara utsatt för stor risk eller skadorna till följd av en eventuell olycka kan antas vara allvarliga.

Byggnadens eller objektets innehavare ansvarar för att en räddningsplan görs upp. Om flera verksamhetsidkare är verksamma i byggnaden ska byggnadens innehavare göra upp räddningsplanen i samarbete med verksamhetsidkarna. 


Egen beredskap

(Räddningslagen 379/2011 14 §)

Ägaren och innehavaren av en byggnad samt en verksamhetsidkare är för egen del skyldig att

  1. förebygga eldsvådor och uppkomsten av andra farliga situationer,
  2. ha beredskap att skydda personer, egendom och miljön i farliga situationer,
  3. ha beredskap att släcka eldsvådor och för andra sådana räddningsinsatser som de på egen hand förmår göra,
  4. vidta åtgärder för att trygga utrymning vid eldsvådor och andra farliga situationer samt åtgärder för att underlätta räddningsverksamheten.


Det som föreskrivs i 1 mom. gäller också verksamhet som bedrivs någon annanstans än i en byggnad samt offentliga tillställningar.

Vem ska göra upp en räddningsplan?

 I Statsrådets förordning om räddningsväsendet 407/2011 1 § framgår det vem som är skyldig att göra upp en räddningsplan.

Räddningsplan

(Räddningslagen 379/2011 15 §)

Räddningsplanen ska innehålla en redogörelse för

  1. slutsatserna av bedömningen av faror och risker,
  2. säkerhetsarrangemangen i byggnaden och de utrymmen som används i verksamheten,
  3. olycksförebyggande anvisningar och förhållningsregler för olyckssituationer och farliga situationer till boende och andra personer,
  4. eventuella andra åtgärder i anslutning till objektets egen beredskap.

 

Förutom det innehållskrav som anges i 15 § 2 mom. i räddningslagen ska även avvikande användning av ett objekt och tillfälliga ändringar i användningssättet vid behov beaktas i räddningsplanen.

Räddningsplanen ska också innehålla en redogörelse för hur sådan egen beredskap som avses i 14 § i räddningslagen genomförs i undantagsförhållanden.

Räddningsplanen ska hållas uppdaterad och nödvändig information om den ska ges till invånare och anställda i byggnaden eller objektet i fråga samt till andra som är skyldiga att delta i verkställigheten av räddningsplanen.

 

Tilläggsinformation

Upprättande av räddningsplan för bostadsfastigheter (Inrikesministeriet)

Finlands svenska brand- och räddningsförbundets anvisningar gällande räddningsplaner (modeller och blanketter)

Dokument:

pdf
Räddningsplanens innehåll   pdf | 216 KB Ett förslag på rubriker till räddningsplanen