Sotning

Skyldighet att sota

Enligt räddningslagen ska ägaren och innehavaren av en byggnad samt en verksamhetsidkare i fråga om allmänna utrymmen och sådana arrangemang som tjänar hela byggnaden samt innehavaren av en lägenhet i fråga om utrymmen i hans eller hennes besittning se till att

1) eldstäder och rökkanaler hålls i sådant skick att de kan användas på ett säkert sätt,

2) en sotare regelbundet sotar eldstäderna och rökkanalerna,

3) stegar, delar av tillträdesvägar på tak och säkerhetsutrustning på tak hålls i sådant skick att sotningsarbetet kan utföras på ett säkert sätt.

 

Sotningens tidsintervall

Eldstäder och rökkanaler ska sotas tillräckligt ofta med beaktande av deras användningsgrad och konstruktion samt det bränsle som används. I byggnader som används för stadigvarande boende ska eldstäder och rökkanaler dock sotas med högst ett års mellanrum, och i byggnader som används som fritidsbostäder med högst tre års mellanrum.

Eldstäder och rökkanaler som inte används behöver inte sotas. Eldstäder och rökkanaler som har stått oanvända i tre år ska sotas innan de tas i bruk.

 

Anskaffning av sotningstjänst

Fastighetsägare, innehavare eller verksamhetsidkare beställer lagstadgade sotningstjänster direkt av yrkeskunnig sotare. Det är skäl att fråga sotningspriset innan man beställer sotning. Sotaren ska ge kunden ett intyg över utfört sotningsarbete.

Räddningsverket behandlar inte feedback eller reklamation angående sotningsarbete. Dessa bör ges direkt till sotningsföretaget. Konsumentrådgivning ger råd när det gäller konsumentskydd: https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/ .

 

Sotarens felanmälan

Om en sotare i en eldstad eller rökkanal upptäcker sådana allvarliga fel eller brister som när eldstaden används kan medföra brandrisk, ska sotaren skriftligen underrätta räddningsverket om saken. Om en sotare upptäcker sådana allvarliga brister som äventyrar en säker sotning, ska sotaren skriftligen underrätta räddningsverket också om detta.

Inom Österbottens räddningsverks område skickas sotarens felanmälan till adressen palotarkastaja@vaasa.fi.