Rökkanaler

En rökkanal planeras och dimensioneras enligt eldstaden och bränslen så att tillräckligt med drag, brandsäkerhet, förbrukningstid och hållbarhet uppnås. Eldstaden och rökkanalen blir en fungerande enhet. Rökkanalen görs så att den skall granskas som helhet förutom små delar som mellanbotten, smala springor mellan eldstaden och skorstenen samt delar med tilläggsisolering.

Allmänna bestämmelser gällande rökkanaler finns i miljöministeriets förordning om skorstenars konstruktion och brandsäkerhet 745/2017, samt till skorstenen hörande säkerhetsarrangemang för sotning i miljöministeriets förordning om säkerhet vid användning av byggnader 1007/2017.

 

Skorstens höjd

Skorsten ska nå överdelen av vattentaket så högt att tillräcklig brandsäkerhet och drag uppnås. Enligt krav på brandsäkerhet måste skorstenen nå minst 0,8 m över takfallet.

 

 

Sotning av skorstenar

Skorstenar och eldstäder sotas enligt räddningslagen 379/2011. Eldstad med skorsten som används med fast bränsle, flera olika bränslen, tung brännolja eller lätt brännolja skall sotas årligen.

Eldstäder och luftkanaler i fritidsbostad som i huvudsak avsetts för eget privat bruk och i tillhörande bastu skall sotas med tre års mellanrum. Eldstäder och luftkanaler i fritidsbostad som avsetts för annat än eget privat bruk och i tillhörande bastu skall sotas med ett års mellanrum om de används regelbundet.

 

Konstatering av skorstens duglighet

Sotare gör vid behov en provtryckning, kontrollerar skicket av skorstenen  och skyddsavståndet mellan brännbara byggnadsdelar.  Sotaren gör ett protokoll för skorstens duglighet.

 

 

Dokument: