Rökkanaler

En rökkanal planeras och dimensioneras enligt eldstaden och bränslen så att tillräckligt med drag, brandsäkerhet, förbrukningstid och hållbarhet uppnås. Eldstaden och rökkanalen blir en fungerande enhet. Rökkanalen görs så att den skall granskas som helhet förutom små delar som mellanbotten, smala springor mellan eldstaden och skorstenen samt delar med tilläggsisolering.

Allmänna bestämmelser gällande rökkanaler finns i miljöministeriets förordning om skorstenars konstruktion och brandsäkerhet 745/2017, samt till skorstenen hörande säkerhetsarrangemang för sotning i miljöministeriets förordning om säkerhet vid användning av byggnader 1007/2017.

 

Yttemperatur och skyddsavstånd

Temperaturen på fri utsida av rökkanal inom byggnad får vara högst + 80ºC vid kontinuerlig maximal belastning i den till kanalen anslutna eldstaden. Högre temperaturer på kanals utsida tillåts endast i basturum. Brännbara byggnadsdelar placeras på så långt avstånd från rökkanalens utsida, att deras temperatur ej kan överstiga +80ºC. Kan detta inte genom beräkningar eller på annat sätt påvisas, anses det att de brännbara byggnadsdelarnas temperatur inte överstiger +80ºC om de placeras på ett avstånd av minst 100 mm från skorstenens utsida.

Genomgångsställe i brännbar byggnadsdel såsom mellan- eller vindbjälkar, fylls dessutom med ett 100 mm tjockt skikt av obrännbart, värmeisolerande byggnadsmaterial, såsom mineralull eller dylikt, som tätt ansluter sig till kanalens utsida och vid behov med kapsel avskiljas från brännbart isoleringsmaterial. Där rökkanalen är ansluten till brännbar byggnadsdel, såsom vägg, placeras likaså ett 100 mm tjockt skikt av obrännbart, värmeisolerande byggnadsmaterial, såsom mineralull.

Brännbara byggnadsdelar kan sträckas till utsidan av minst 230 mm tjock murad rökkanal.

Kanten av vattentakets inbrädning, golvbrädning, väggbeklädnad, mellanbjälkslags undre yta el. dylik brännbar beklädnad kan utsträckas till utsidan av rökkanals yttre foder, ifall brädningens eller beklädnadens tjocklek är högst 30 mm. Likaså kan högst 150 mm höga fot- och taklister fästas vid utsidan av rökkanalens yttre foder.

Skyddsavstånd för fabrikstillverkade skorstenar finns i tillverkarens instruktioner

 

Skorstens höjd

Skorsten ska nå överdelen av vattentaket så högt att tillräcklig brandsäkerhet och drag uppnås. Enligt krav på brandsäkerhet måste skorstenen nå minst 0,8 m över takfallet.

 

 

Sotning av skorstenar

Skorstenar och eldstäder sotas enligt räddningslagen 379/2011. Eldstad med skorsten som används med fast bränsle, flera olika bränslen, tung brännolja eller lätt brännolja skall sotas årligen.

Eldstäder och luftkanaler i fritidsbostad som i huvudsak avsetts för eget privat bruk och i tillhörande bastu skall sotas med tre års mellanrum. Eldstäder och luftkanaler i fritidsbostad som avsetts för annat än eget privat bruk och i tillhörande bastu skall sotas med ett års mellanrum om de används regelbundet.

 

Konstatering av skorstens duglighet

Sotare gör vid behov en provtryckning, kontrollerar skicket av skorstenen  och skyddsavståndet mellan brännbara byggnadsdelar.  Sotaren gör ett protokoll för skorstens duglighet.

 

 

Dokument: