Räddningsväg

Räddningsväg är en bilväg eller någon annan vägförbindelse som är planerad för utryckningsfordon i nödsituation. Genom att markera räddningsvägen garanterar man att utryckningsfordon kan komma tillräckligt nära byggnaden vid en olycka eller annan nödsituation.

pelastustie

Fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren måste se till att räddningsvägarna hålls i skick och att det inte finns några hinder på vägen samt att de är markerade på rätt sätt. Man får inte parkera fordon eller placera andra hinder (skotta snö, sätta lycktstolpar, planteringar eller annat som förhindrar trafik) i räddningsvägen. Genom att markera räddningsvägar visar man invånarna och gäster som besöker fastigheten att parkera rätt (bilar som är felparkerade kan tas om hand till exempel i samarbete med fastighetsfirma och polis). Dessutom underlättar markeringen av räddningsvägar vid valet av utryckningsfordons körrutt.

När en räddningsväg anges i handling om bygglov (planritning) som avses i markanvändnings- och byggförordningen skall den märkas med en tilläggsskylt med text enligt vägtrafikordningen.

Räddningsmyndighet ger råd om räddningsvägar.

Inrikesministeriets förordning om märkning av räddningsvägar (1384/2003)

HIKLU anvisning om planering och förverkligande av räddningsväg (på finska)