Pannrum

Värmepanna placeras i allmänhet i ett särskilt sektionerat pannrum. För värmepanna och dess hjälpanordning reserveras tillräckligt med utrymme med beaktande av det utrymme som själva pannan och anordningen kräver och det utrymme som skyddsavstånden vid pannan samt driften och underhåll kräver. Skyddsavstånden vid pannan och dess anordningar preciseras i enlighet med installationsanvisningarna för resp. typ av panna.

 

Bränsle i pannrummet

I pannrum som sektionerats i klass EI 30 får högst placeras bränsle enligt följande:

  • 3 m³ brännolja
  • 0,5m³ ved i avgränsat utrymme
  • 0,5m³ annat fast bränsle i separat obrännbar förrådssilo med tätt lock

 

Kattila2

I pannrum som sektioneras i klass EI 60 och i minst A2-s1, med byggvaror i klass d0, får förvaras tidigare nämnd mängd bränsle eller

  • 0,5m³ fast bränsle i obrännbar förrådssilo med tätt lock och i förrådsbox sammanlagt eller
  • 2 m³ fast bränsle i obrännbar förrådssilo med tätt lock i tillförselrum som avskilts från pannrum med vägg som förhindrar spridning av damm

 forradsbox

 

 

 

 

 

 

  forradssilo

 

 

 

 

 

 

Mera information om pannrum hittas på Tukes hemsidor.

Oljeuppvärmning

En oljecisterns säkra livslängd kan variera mellan 10 till 40 år, beroende på noggrannheten under installeringsarbetet, förhållanden i marken, mängden vatten och bottenslam och cisternens tekniska egenskaper.

I viktiga grundvattenområden måste oljecistern besiktas första gång 10 år efter ibruktagandet och efter detta på bestämda tidpunkter. Ett protokoll skall uppsättas och en kopia av det skickas till räddningsmyndighet. Periodisk besiktning av cisterner får utföras endast av en verksamhetsidkare som av Säkerhets- och kemikalieverket har bedömts vara behörig för detta.
Godkända granskningsaffärer (Tukes register)

 

Oljeeldningsaggregat

Oljeeldningsaggregat (cistern under 200 m3) skall besiktas av räddningsmyndighet i samband med ibruktagandet eller ifall det har gjorts väsentliga förändringar i den gamla olje- eldningsaggregaten. Oväsentliga förändringar är t. ex

  • ökning i volymen av cistern
  • ny cistern
  • nya rör
  • oljebrännare med större effekt eller antalet oljebrännare ökar.

 

Installationsföretaget ger en skriftlig garanti för arbetet både för arbetsgivaren och räddningsmyndighet. Alla installations- och servicefirmor hittar du från Öljyalan Palvelukeskus Oy:s sidor (endast på finska).

Se också Öljy- ja biopolttoaineala ry:s sidor (på finska eller engelska).