Brandsäkerhet av ventilation

Ventilationsanläggning skall konstrueras och utföras så att dess funktion är säkerställd under alla bruksförhållanden. En ventilationsanordning baserad på automatik, enligt anvisning, kräver en effektiv och systematisk testnings-, service- och underhållsverksamhet. Underhållsverksamhet kan vara till exempel regelbunden rengöring och kontroll.

Förordning om ventilationsanordningarnas brandsäkerhet finns i miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet 848/2017.

Ventilationsystem ska hållas i skick. Ägaren och innehavaren av en byggnad samt en verksamhetsidkare ska i fråga om allmänna utrymmen och sådana arrangemang som tjänar hela byggnaden samt innehavaren av en lägenhet i fråga om utrymmen i hans eller hennes besittning se till att ventilationskanaler och ventilationsanordningar har underhållits och rengjorts så att de inte medför risk för eldsvåda (Räddningslag 379/2011 13 §).

 

För byggare av egnahemshus

  • Väggar i luftkanaler och kanaldelar tillverkas i allmänhet av byggvaror lägst av klass A2-s1, d0. Kanal i byggnad av klass P3 för ventilationsanordning som försörjer endast en lägenhet, utom kanal för punktutsug i kök, klasskrav jämte isoleringar D–s2, d2.

  • Kanal för punktsug i kök tillverkas av byggvaror A2-s1, d0 och brandmotstånd för punktutsugskanal till köksspis inom vind eller vindshålrum skall vara EI-30. Isolering av hela kanalen rekommenderas.

  • I fall luftkanal passerar en eller flera brandceller ( t. ex bilgarage), kanalen skall antingen brandisoleras till klass EI-30 eller förse med brandbegränsare.