Explosionfarliga områden och ATEX

Vad är ATEX?

ATEX är egentligen två stycken EU-direktiv, kallat ATEX-direktivet, som behandlar utrustningar och arbetsmiljö i områden där det finns risk för explosionsfarliga blandningar. ATEX är en förkortning av det franska namnet på ett av direktiven, Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles. ATEX-direktivet gäller sådana produktionsanläggningar och arbetsplatser där brännbara vätskor, gaser eller damm kan förorsaka explosionsrisk. Räddningsmyndigheten övervakar säkerheten i explosionsfarliga utrymmen i sådana inrättningar där hantering av farliga kemikalier sker i en mindre skala. Den senaste version av ATEX-direktivet hittas här.

 

Kartläggning av ATEX-utrymme

När man kartlägger risken för explosioner bör man iakta följande:

  • Var kan explosionsfarliga luftblandningar uppstå?
  • Var kan antändningskällor uppstå, hur stor risk är det att den antänder lutblandningen.
  • Hur kan man eliminera explosionen, eller begränsa den. 
  • Bedömning av apparaternas säkerhet och användning i Ex-utrymmen.
  • Uppgöra ett explosionsskyddsdokument.


OBS!
Bäst förbättras säkerheten med att förhindra att explosionsfarliga luftblandningar uppstår, då krävs heller inget explosionsskyddsdokument. Det bästa explosionskyddet är ända att hålla rent och damfritt.


För små och medelstora företag

För små och medelstora företag finns ett startpaket på TUKES hemsida. Startpaketet hittas här(endast på finska).


För skolor

Explosionsskyddsdokument ska utarbetas för arbetsplatser där man hanterar sådana mängder brandfarliga vätskor, gas eller damm att hanteringen under sedvanliga driftsförhållanden samt förutsägbara funktionsstörningar och fel kan leda till att explosiv atmosfär bildas. För skolornas träslöjdsalar ska därför utarbetas ett explosionsskyddsdokument (promemoria). Se dokument nedan.


Vill du ha mera information?

Dokument:

pdf
Träslöjdsalar ATEX   pdf | 41 KB