Skyddsrum

Det är vanligen endast under undantagsförhållanden som man söker skydd i skyddsrum. Att söka skydd blir aktuellt på områden, som anses vara i fara att skadas till följd av till exempel bombningar. Skyddsrum ger skydd mot bl.a. radioaktiv strålning, giftiga ämnen, byggnadsras och vapenpåverkan. 

Skyddrummet skall ge möjlighet att söka skydd under tillräckligt lång tid. Man bör förbereda sig på att en fortgående vistelsetid i skyddsrummet kan vara 2-3 dygn och den totala tiden kan uppgå till 10-14 dygn. Man kan uthärda i skyddrum, men vistelsen är nog på inga sätt bekväm.

Skyddsrummet  kan  under normala förhållanden användas för annat ändamål enligt bygglovet, till exempel sociala- eller lagerutrymmen. Det skall dock kunna ställas i skyddsrums användningsskick på 72 timmar. Befolknigsskyddsmaterialet och -anordningarna skall också kunna tas i bruk på samma tid. 

På Österbottens räddningsverks  område finns inga allmänna skyddsrum. Man söker skydd i skyddrum som finns i husbolag, företag, inrättningar och andra fastigheter. I det fall att det i husbolaget inte finns eget skyydsrum försöker räddningsmyndigheterna vid behov anvisa en skyddrumsplats. 

Att förflytta sig till skyddsrum sker alltid på uppmaning av  myndigheterna.

Om det i samband med olycka kommer giftiga gaser i luften, t.ex. vid kemikalieolycka eller större brand, kan det finnas behov att söka skydd inomhus. Myndigheterna kan ge uppmaning att söka skydd inomhus med allmän farosignal med befolkningsskyddslarm eller via varningsmeddelanden. Man kan söka skydd inomhus i sin egen lägenhet, på arbetsplatsen, i allmänna utrymmen, i skolan, o.s.v.  (se. System för varning av befolkningen)