Beredskap

Beredskap för undantagsförhållanden

Räddningsväsendet har också beredskap för undantagsförhållanden. De centrala uppgifterna är se hotande fara och varna befolkning, sörja för organisationens beredskap i fråga om befolkningsskyddsuppgifter, sörja för räddningsverksamhet och se till att det finns resurser för en effektiv verksamhet i olycksfall- eller förödelse situation.

En viktig del av räddningsväsendets beredskap för undantagsförhållanden är befolkningsskydd, som innebär skydd av människor och egendom, samt räddningsverksamhet under undantagsförhållanden och planering för dessa.

I befolkningskyddet ingår bland annat planering och utbildning för undantagsförhållanden, uppbyggnad av skyddsrum, beredskap för evakuering samt lednings-, övervaknings- och larmsystem. I befolkningsskyddsverksamhet ingår förutom räddningsmyndighet flera andra myndigheter.

 

Videoserie om befolkningssydd

Nylands Räddningsförbund har publicerat en tredelad videoserie som innehåller information om underhåll av befolkningsskydd, täthetstester och att få befolkningsskydden i ibruktagningsskick. Serien är uppgjord tillsammans med räddningsförbunden, sakkunniga från räddningsverken samt myndigheter.

 

Befolkningsskydd och årsservice:

 https://www.youtube.com/watch?v=K_FXk68cBTM

 

Befolkningsskyd och täthetstest:

https://www.youtube.com/watch?v=rhTurT7q7r4

 

Ibruktagning av befolkningsskydd:

https://www.youtube.com/watch?v=RQYbaBGinc4

 

Egen beredskap

Egen beredskap har en stor betydelse under undantagsförhållanden.  De som äger eller innehar en byggnad eller som utövar industri- eller affärsverksamhet samt ämbetsverk, inrättningar och andra sammanslutningar är skyldiga att på ifrågavarande plats och i sin verksamhet förebygga uppkomsten av farliga situationer samt att ha beredskap att vid överhängande fara skydda människor, egendom och  miljön och att vidta sådana räddningsinsatser som de på egen hand förmår göra.

Kurser om egen beredskap anordnas bland annat (SPEK).