Service

Bestämmelser om det lokala räddningsväsendets och räddningsverkets uppgifter ingår i 27 § i räddningslagen (379/2011). Det lokala räddningsväsendet ansvarar för räddningsväsendets servicenivå, för att räddningsverkets verksamhet och sotningstjänster ordnas på behörigt sätt och för andra uppgifter som åläggs det i denna lag. Räddningsverket ska inom sitt område sörja för

  • den styrning, upplysning och rådgivning inom räddningsväsendet som syftar till att förebygga eldsvådor och andra olyckor, ha beredskap att avvärja olyckor och ändamålsenlig verksamhet i olyckssituationer och tillbud och när följderna av olyckor begränsas,
  • räddningsverkets tillsynsuppgifter,
  • varning av befolkningen vid tillbud och olyckor samt det larmsystem som behövs för detta,
  • de uppgifter som hör till räddningsverksamheten.


Utöver det som föreskrivs i 2 mom. har räddningsverket följande uppgifter:

  • det kan handha uppgifter i anknytning till den prehospitala akutsjukvården,
  • det kan stödja beredskapsplaneringen i en kommun som hör till räddningsområdet, om detta har överenskommits med kommunen,
  • det ska sörja för oljebekämpning och även andra uppgifter som ålagts det lokala räddningsväsendet i någon annan lag.