Rekrytering

 

Öppen ansökan

Du kan anmäla dig som arbetssökande med bifogad blankett. Din ansökan är ikraft ett år.

Genom öppen ansökan kan man inte söka tjänster och befattningar som är offentligt ledigförklarade. Tjänster och befattningar som är offentligt ledigförklarade kan sökas via kommunrekryteringen, ”kuntarekry” https://www.kuntarekry.fi

 

Tack för ditt intresse! 

 

Jobbansökan

 

Öppna arbetsplatser:

Stationsmästare

Vaasan kaupunki hakee Asemamestaria pelastuslaitoksen pohjoiselle alueelle.

Vasa stad söker en stationsmästare till räddnigsverkets norra området.

www.kuntarekry.fi

 

Yksikön esittely/toiminnan kuvaus:

Suomessa on 22 alueellista pelastuslaitosta, jotka tuottavat ympäri vuorokauden 24/7/365 turvallisuuspalveluita kaikkialla Suomessa. Pohjanmaan pelastuslaitos toimii länsirannikolla 11 kunnan alueella, isäntäkuntanaan Vaasan kaupunki. Alueen maantieteellinen pituus on noin 220 km ja leveys leveimmillään 50km. Lännessä alue rajautuu merenkurkun vesialueeseen. Vuoden 2023 alusta lukien Pohjanmaan pelastuslaitos siirtyy osaksi Pohjanmaan hyvinvointialuetta. Alueella annettavat palvelut tuotetaan molemmilla kotimaisilla kielillä. Pelastuslaitoksella työskentelee tällä hetkellä 125 päätoimista työntekijää. Pelastuslaitos toimii myös osana ensihoitopalvelua, hyvinvointikuntayhtymän toimiessa vastuullisena järjestäjänä. Lisää tietoa Pohjanmaan pelastuslaitoksesta ja toiminnasta löydät osoitteesta https://www.pohjanmaanpelastus laitos.fi/

 

I Finland finns 22 regionala räddningsverk, som dygnet runt, 24/7/365, producerar säkerhetstjänster över hela Finland. Österbottens räddningsverk fungerar på västkusten på 11 kommuners område, med Vasa stad som värdkommun. Geografiskt sett så är området cirka 220 km långt och 50 km som bredast. I väst så gränsar området sig till Kvarkens vattenområde. Från och med början av 2023 blir Österbottens räddningsverk en del av Österbottens välfärdsområde. Tjänsterna på området produceras på de bägge inhemska språken. Inom räddningsverket arbetar idag ca 125 arbetstagare på heltid. Räddningsverket deltar även i akutsjukvården, där Välfärdssamkommunen fungerar som ansvarig tjänsteproducent. Mer uppgifter om Österbottens räddningsverk och dess verksamhet hittar du på internet under adressen: https://www.pohjanmaanp elastuslaitos.fi/svenska/

 

Tehtävän ja työn sisällön kuvaus:

Asemamestarin työ muodostuu monipuolisista tehtävistä pelastuslaitoksen toimialalla. Työ pitää operatiivisten tehtävien lisäksi sisällään toimialaan liittyvää koulutus-, viranomaisvalvonta-, ja lähiesimiestyötä. Tarvittaessa tehtävään kuuluu operatiivinen viranomaispäivystys sekä varallaoloa. Tehtävässä asemaryhmän resurssien käyttö, yhteistyössä alueen esihenkilöiden ja muun henkilöstön kanssa, korostuu. Työtä tehdään myös muiden viranomaisten-, alueen yhteisöjen- ja asukkaiden kanssa. Pohjanmaan Pelastuslaitos tarjoaa mielenkiintoisen työympäristön ja mahdollisuuden olla mukana luomassa turvallisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa.

 

Stationsmästares arbete består av mångsidiga uppgifter inom räddningsverkets arbetsområde. Utöver de operativa uppgifterna innehåller uppgiften till branschen hörande utbildnings-, myndighetstillsyns- och förmansarbete. I uppdraget ingår vid behov operativ tjänstemannajour och beredskap. I uppdraget framhävs användningen av stationsgruppens resurser, i samarbete med områdets förmän och övrig personal. Arbetet görs i samarbete med andra myndigheter, områdets samfund och invånare. Österbottens räddningsverk erbjuder en intressant arbetsmiljö och en möjlighet att få vara med och skapa trygghet i ett föränderligt samhälle.

 
Kelpoisuusvaatimuksena on Valtioneuvoston asetuksen 407/2011 6§ mukaisesti, alipäällystöltä edellytettävä kelpoisuus.

Den behörighet som krävs av underbefäl enligt 6 §, i statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011).

 

Kielitaitovaatimuksena on II luokka suomen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen hallitseminen (Vaasan kaupunki).

Klass II tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska (Vasa stad).

 

Edellytämme:

Virkaan valitulta edellytetään suostumus tehtävänmukaisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen koeajan kuluessa. Virkaan valitun on velvollisuus tarvittaessa osallistua varallaoloon (työaikalaki 2019/872 4§).

- savusukeltajalta edellytettävät hyvä terveys ja toimintakyky perustasolla

- BC-luokan ajokorttia

 

Av den till tjänsten valda förutsätts att denne ger sitt medgivande till att den säkerhetsutredning som krävs för tjänsten kan göras under prövotiden. Den till tjänsten valda har skyldighet att vid behov delta i beredskap (arbetstidslag 2019/872 4§)

- god hälsa och funktionsförmåga som förutsätts av rökdykare grundnivå

- BC-klass körkort

 

Arvostamme:

-kokemusta esimiestehtävistä

-kokemusta onnettomuuksien ehkäisytyöstä

-kokemusta työvuorosuunnittelusta

 

Vi värdesätter:

-erfarenhet av arbetsledande

-befattningar erfarenhet av olycksförebyggande arbete

-erfarenhet av skiftplanering

 

Tarjoamme valitulle mahdollisuuden kehittää edelleen osaamistaan ja olla mukana kehittämässä pelastustoimea niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.

Vi erbjuder de valda en möjlighet att vidareutveckla sitt kunnande och vara med om att utveckla räddningsväsendet, såväl regionalt som nationellt.

 

Haastattelut ovat viikolla 22.

Ulkoinen haku: (Kuntarekry, TE-palvelut, Facebook, LinkedIn / Jobs). Sisäinen haku: (Vaasan kaupungin intranet).

 

Hakuaika alkaa: 4.5.2022

Hakuaika päättyy: 20.5.2022

Det finns inga nyheter