Första insats

Avsikten med enheten för första insatsen är att nå fram till en patient i nödläge så fort som möjligt och inleda nödvändig första hjälpen (t.ex. basal hjärt-lungräddning och defibrillering, stillande av yttre blödningar, placering av medvetslös patient i framstupa sidoläge). Första insatsen stöder den prehospitala akutsjukvården.

Enheten för första insatsen ersätter emellertid aldrig en ambulans, utan avsikten är att ge patienter i nödläge första hjälpen tills ambulansen anländer och att hjälpa personalen inom den prehospitala akutsjukvården. Enheten för första insatsen är speciellt viktig i glesbygden, där ambulansnätet är glesare. För personer som deltar i första insatsen och som inte är hälsovårdspersonal används benämningen akuthjälpare.

För att få vara akuthjälpare krävs åtminste utbildning inom första insats av SPEK eller FRK.