Ensihoito ja ensivaste

Pohjanmaan pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelua yhteistoiminnassa Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. Ensihoidon järjestämisvastuu on sairaanhoitopiirillä mikä vahvistaa ensihoidon palvelutasopäätöksen. Ensihoitoa tuotetaan laadukkaasti ja yhdenvertaisesti kuntarajoista riippumatta. Ensihoitopalvelu pitää sisällään sairaalan ulkopuolisen ensihoidon, ensivastetoiminnan ja ambulanssilla suoritettavat hoitolaitosten väliset potilassiirrot. Sairaalan ulkopuolisen ensihoidon tavoitteena on äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan elintoimintojen vakauttaminen ja turvaaminen tapahtumapaikalla sekä tarvittaessa potilaan turvallinen kuljetus vastaanottavaan sairaalaan tai muuhun terveydenhuollon päivystyspisteeseen.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu toimii omana tulosyksikkönä. Pelastuslaitoksen ensihoitojärjestelmä muodostuu ns. porrastetusta vasteesta, jossa eritasoiset yksiköt osallistuvat hälytykseen (ensivasteyksiköt, perustason ambulanssit, hoitotason ambulanssit). Eri yksiköiden käyttäminen määräytyy sairaanhoitopiirin Hätäkeskukselle laatimaan hälytysohjeeseen. Hälytysohjeen perusteella hätäkeskus lähettää lähimmän vapaana olevan ja tarkoituksenmukaisimman yksikön kohteeseen.

Ensihoitoyksiköitä pelastuslaitoksella on kaksitoista (12) kappaletta, joista kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat korkeammalla hoitotasolla. Ambulanssiasemat sijaitsevat Vaasassa, Mustasaaren Koivulahdessa, Laihialla, Närpiössä, Maalahdessa, Kristiinankaupungissa, Oravaisissa ja Uudessakaarlepyyssä. Edellä mainitulla kalustolla pelastuslaitoksen yksiköt suorittavat vuodessa noin 17 000 tehtävää.

Sairaalan ulkopuolinen ensihoito on valtakunnallisesti kehittynyt voimakkaasti viime vuosien aikana, ja se on asettanut myös organisaatiollemme uusia haasteita ja vaatimuksia. Niihin olemme pyrkineet vastaamaan ammattitaitoisen henkilöstön lisäämisellä ja henkilöstön lisäkoulutuksella. Päätoimisia ensihoidossa työskenteleviä henkilöitä meillä on n. 100 suurin osa on terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Pohjanmaan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelua johtaa ensihoitomestari apunaan kolme ensihoitoesimiestä.