Valvontatoimenpiteiden maksullisuus

Pelastuslain (379/2011) 96 §:n mukaan alueen pelastustoimi voi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun  valvontatoimenpiteen suorittamisesta. Pohjanmaan pelastuslaitos on aloittanut palotarkastusten laskuttamisen 1.1.2013.

Palotarkastuksen maksuista vastaa rakennuksen omistaja tai omistajan ja haltijan keskinäisen sopimuksen (esimerkiksi vuokrasopimus) mukaan haltija. Toimintaa rakennuksessa tai muussa valvottavassa kohteessa voi kuitenkin harjoittaa rakennuksen omistajan ja haltijan ohella myös muu oikeushenkilö toiminnanharjoittajana. Viimeksi mainitussa tilanteessa pelastuslaitos kohdistaa valvonnan toiminnanharjoittajaan ja perii tältä palotarkastuksesta aiheutuvan maksun. Tunnistetietona käytetään yhteisön tai yrityksen osalta Y-tunnusta.

Perittävän maksun suuruus on määritetty pelastuslaitokselle aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten mukaisesti. Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta on hyväksynyt maksujen suuruuden.

 

Valvontamenetelmät

Yleisellä palotarkastuksella valvotaan Pelastuslain 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet) säännösten noudattamista. Kohde tarkastetaan asiakirjojen perusteella ja pistokokein. Vastuu kohteen turvallisuudesta on aina kohteen omistajan ja haltijan. Palotarkastuksella annetaan neuvoja ja ohjeita sekä pyritään tukemaan kohteen omaa turvallisuuskulttuuria.

 

Erityinen palotarkastus suoritetaan uudisrakennus- tai saneerauskohteissa Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa määritetyissä kohteissa tai kun kunnan rakennusvalvontaviranomainen on sen rakennusluvassa määrännyt sen suoritettavaksi. Ennen varsinaista erityistä palotarkastusta voidaan suorittaa ennakoivia erityisiä palotarkastuksia.

 

Jälkitarkastus on tarkastus, jossa valvotaan, että palotarkastuksessa annettuja määräyksiä on noudatettu. Jälkitarkastus toimitetaan, kun on havaittu huomattavia tai toistuvia palo- tai henkilöturvallisuutta vaarantavia puutteita.

 

Ylimääräinen palotarkastus suoritetaan pelastusviranomaisen harkinnan mukaan, perusteena voi olla esimerkiksi:

  • kiinteistön omistajan tai haltijan pyyntö
  • nuohoojan, tarkastuslaitoksen tai toisen viranomaisen ilmoitus palo- ja henkilöturvallisuuteenliittyvistä puutteista
  • epäily, että palo- ja henkilöturvallisuudessa on oleellisia puutteita
  • teematarkastus esimerkiksi suurmyymälöihin tai ravintoloihin.

 

Yleisötilaisuuden palotarkastus on ennen yleisötilaisuuden alkamista suoritettava palotarkastus, jossa tarkastetaan tapahtuman turvallisuusjärjestelyt.

 

Asuinrakennusten palotarkastukset

Asuinrakennuksissa ei omakoti- ja paritalojen palotarkastuksesta peritä maksua. Pelastussuunnitelmavelvollisten taloyhtiöiden yleinen palotarkastus on maksuton ja muut tarkastukset maksullisia.

 

Muiden valvontakohteiden (yritys- ja laitoskohteiden) palotarkastukset

Palotarkastukset ovat maksullisia valvontakohteissa, jotka eivät ole asuinrakennuksia tai niihin paloturvallisuuden suhteen rinnastettavia kohteita. Tällaisia kohteita ovat aiemmin kerran vuodessa palotarkastetut kohteet.

 

Palotarkastusmaksu koostuu perusosasta sekä tuntiveloituksesta. Perusmaksu sisältää 2 tuntia (asuinrakennukset 1 h) kohteessa tehtyä tarkastustyötä. Kaksi tuntia ylittävältä työajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta. Palotarkastuksesta laskutetaan korkeintaan 2 päivän työtunnit.

 

Laskuista reklamointi ja/tai valittaminen

Laskusta voi reklamoida vapaamuotoisesti kirjallisesti suoraan Pohjanmaan pelastuslaitokselle tai valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen.