Pientalojen omavalvonta

Mitä omavalvonta on?

Pohjanmaan pelastuslaitos on keväällä 2014 ottanut käyttöön pientalojen omavalvonnan. Omavalvonnalla tarkoitetaan kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden itsensä suorittamaa paloturvallisuuden arviointia pelastuslaitoksen lähettämän ohjeistuksen avulla. Omavalvonta kohdistuu vuosittain vaihtuvalle alueelle ja se käsittää aina noin 10% koko asuinrakennuskannasta, toisin sanoen, yksittäisessä kiinteistössä omavalvonta suoritetaan kymmenen vuoden välein.

 

Miten omavalvonta toteutetaan?

Pelastuslaitos lähettää kuluvana vuonna yhteensä noin 3100 kiinteistölle omavalvonta-aineiston, joka sisältää Pientalon paloturvallisuus -opasvihkon ja tarkastuslomakkeen sekä saatekirjeen ja palautuskuoren.

 

Mitä rakennuksessa pitää tehdä?

Paloturvallisuusoppaan avulla täytettävä tarkastuslomake tulee palauttaa pelastuslaitokselle kuukauden kuluessa kirjeen vastaanottamisesta.

Kirjeen mukana tuleva Pientalon paloturvallisuusopas on tehty neuvojen antamiseksi asumisen turvallisuuteen ja helpottamaan omatarkastuslomakkeen täyttämistä. Opas kannattaa säilyttää ja esimerkiksi liittää kodin huoltokirjaan.

 

Mitä omavalvonnan jälkeen?

Palautetuista tarkastuslomakkeista arvioidaan mahdollisen korjausmääräyksen tai pelastusviranomaisen suorittaman palotarkastuksen tarve. Palotarkastuksia tullaan tekemään kuitenkin myös pistokoeluonteisesti valvonnan kohteena oleviin kiinteistöihin.

Pelastuslaitos toivoo, että omavalvontalomakkeita palautuu mahdollisimman hyvin ja että oppaasta on apua kodin turvallisuuden parantamisessa.

Tiedostot: