Tulisijat

Tulisija suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se täyttää sille asetetut tehtävät sikä sen käytöstä aiheudu palo- ja räjähdysvaaraa. Tulisijalle varataan riittävä tila ottaen huomioon itse tulisijan vaatima tila sekä tulisijan suojaetäisyyksien ja käytön ja huollon vaatima tila.

 

Paikallaan muurattujen tulisijojen ohjeet löytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelman osasta E8.

Tehdasvalmisteiset tulisijat ovat CE-hyväksyttyjä ja asennetaan valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. Tuotteen sopivuus käyttökohteeseen tulee aina varmistaa.

 

Saunakiukaan turvaetäisyys palaviin materiaaleihin

Huomio! CE-hyväksytyt saunakiukaat asennetaan valmistajan asennusohjeiden mukaisesti.

Kevyt suojaus tehdään vähintään 7 mm:n vahvuisesta, jäykästä palamattomasta kuitusementtilevystä tai noin millimetrin vahvuisesta, syöpymistä kestävästä metallilevystä. Levyn ja suojattavan pinnan väliin on jätettävä 30 mm:n tuuletusrako.

55 mm:n muuraus, joka on reunoiltaan avonainen ja irti suojattavasta pinnasta vähintään 30 mm, vastaa yksinkertaista kevyttä suojausta. Suojattavasta pinnasta vastaavasti irti oleva 120 mm:n muuraus vastaa kaksinkertaista kevyttä suojausta.