Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumissa

Pelastuslain (379/2011) 18 ja 19 § edellyttävät poistumisturvallisuusselvityksen laatimista sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen). Mikäli poistumisturvallisuudessa on puutteita, on toiminnanharjoittajan laadittava pelastuslain (379/2011) 20 §:n mukainen poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma.

 

Poistumisturvallisuusselvitys

On selvitys siitä, miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä. 

 

Poistumisturvallisuuden päivitysilmoitus

Edellisen kohdan päivitysilmoitus, joka tehtävä vähintään kolmen (3) vuoden välein mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia. 

 

Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma

Alueen pelastusviranomaisen tulee arvioida poistumisturvallisuusselvityksen perusteella, täyttääkö poistumisturvallisuus 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ennen 1 momentissa tarkoitetun asian ratkaisemista alueen pelastusviranomainen voi velvoittaa toiminnanharjoittajan määräajassa täydentämään 19 §:ssä tarkoitettua poistumisturvallisuusselvitystä ja toteuttamaan yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa kohteessa poistumiskokeen.

Jos poistumisturvallisuus ei täytä 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, toiminnanharjoittajan tulee laatia alueen pelastusviranomaisen asettamassa määräajassa suunnitelma poistumisturvallisuuden saattamiseksi laissa säädettyjen vaatimusten mukaiseksi (Pelastuslaki 379/2011 20 §)

 

Asiakirjan laatiminen, toimittaminen ja käsittely

Toiminnanharjoittajan tulee laatia poistumisturvallisuusselvitys

 1. Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) malliasiakirjaa ja laadintaopasta käyttäen
 2. Vapaamuotoisesti, kuitenkin siten että poistumisturvallisuusselvityksestä annetun asetuksen sisältövaatimukset täyttyvät

Pohjanmaan pelastuslaitos suosittelee selvityksen laatimista Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) malliasiakirjaa ja laadintaopasta käyttäen.

 

Pelastuslaitos tekee toiminnanharjoittajan laatiman selvityksen perusteella poistumisturvallisuuden arvioinnin. Arviointi tehdään kohteesta riippuen asiakirjojen perusteella tai asiakirjojen ja kohteessa tehtävien tarkastusten perusteella.

Pelastuslaitos pyytää tarvittaessa toiminnanharjoittajaa täydentämään poistumisturvallisuusselvitystä ja/tai järjestämään kohteessa poistumiskokeen. 

Mikäli poistumisturvallisuus ei tehdyn selvityksen tai pelastuslaitoksen arvion mukaan ole riittävä, tulee toiminnanharjoittajan laatia poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma riittävän poistumisturvallisuuden saavuttamiseksi. Tarvittaessa pelastusviranomainen voi antaa poistumisturvallisuuden toteuttamismääräyksen riittävän poistumisturvallisuuden saavuttamiseksi.

 

Ohjeita poistumisturvallisuusselvityksen laadintaan

Poistumisturvallisuusselvitys on laadittava todellisten henkilömäärien ja toimintamahdollisuuksien mukaisesti sekä huomioiden kussakin tilanteessa pelastamisen kannalta vaikein tilanne. Pelastamisen kannalta vaikeimmalla tilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilökunnan määrä ja toimintamahdollisuudet ovat pienimmillään ja autettavien/pelastettavien henkilöiden määrä on suurimmillaan.

 

Lomakkeessa on annettu tarkempia ohjeita selvityksen laatimiseen.

Lomakkeen A-osassa kuvataan toimintaan liittyvät perus- ja yhteystiedot, jotka antavat pelastusviranomaiselle pohjan poistumisturvallisuusselvityksen arviointia varten. A-osassa kuvataan rakennuksen tiedot ja suojaustaso sekä toiminnassa käytettävien tilojen järjestelyt, toimintojen sijoitukset ja poistumisjärjestelyt. Lisäksi kuvataan tiloissa olevien henkilöiden määrät ja potilaiden/asukkaiden toimintakyky

Lomakkeen B-osassa arvioidaan poistumis- ja pelastamismahdollisuudet.

 

Lähtökohtaisena tavoitteena on, että asukkaat pystyvät poistumaan tai saadaan evakuoitua henkilökunnan toimesta seuraavalla tavalla:

 • Tila, jossa palo on syttynyt: 2–3 minuuttia tulipalon syttymisestä.
 • Palo-osasto, jossa palo on: 15 minuuttia (edellyttää, että palo on rajoitettu syttyneeseen huoneeseen).
 • Kaikki viereiset palo-osastot: 30 minuuttia (edellyttää, että palo on rajoitettu syttyneeseen huoneeseen ja palo-osastoon).
 • Sisälle suojautuminen ulkoisessa vaaratilanteessa: siten, että asiakkaille ei aiheudu vaaraa.

 poistumisturvallisuusselvitys poistuskuva

 

Poistumisturvallisuusselvityksen liitteet

Liitteinä tulee toimittaa sellainen materiaali, jolla on merkitystä poistumisturvallisuuden arvioinnissa. Mikäli vaadittua asiakirjaa ei ole käytettävissä, tulee toiminnanharjoittajan mainita puutteesta selvityksessään ja pyrkiä esittämään vastaavat tiedot muulla tavalla.

 

Suositeltavat liitteet:

 • Rakennuslupapäätös
 • Asemapiirros ja toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirrokset, joista käy ilmi
  • lähikatujen nimet
  • pohjoisnuoli
  • rakennusten sijainti alueella
  • pelastustiet
  • sisäänkäynnit rakennuksiin
  • hyökkäysreitit
  • pelastustoimen laitteiden sijainnit
  • tilojen käyttötarkoitukset
  • palo-osastot, osiin jako
  • poistumisreitit ja uloskäytävät
 • Viranomaisten mahdolliset poikkeusluvat tai –ehdot
 • Rakennusluvan liitteenä oleva turvallisuusselvitys (jos laadittu)
 • Pelastussuunnitelma

 

Poistumisturvallisuusselvityksen arvioinnissa tarvittavien tietojen puuttuminen voi hidastaa selvityksen käsittelyä ja siksi on tärkeää, että toiminnanharjoittaja toimittaa kaikki asiakirjat yhdellä kertaa ja että piirrokset ovat ajantasaisia ja mahdollisimman selkeässä muodossa. Tarvittaessa pelastusviranomainen pyytää lisätietoa toiminnanharjoittajalta.

 

Lisätietoa:

 

Ohjeessa hyödynnetty Helsingin pelastuslaitoksen poistumisturvallisuusoheistusta sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopasta.