Palvelut

Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävistä säädetään Pelastuslain 379/2011 27§:ssä. Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista tässä laissa sille säädetyistä tehtävistä. Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan:

  • pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen
  • toiminta onnettomuus‐ ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa;
  • pelastustoimen valvontatehtävistä;
  • väestön varoittamisesta vaara‐ ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä;
  • pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.


Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi pelastuslaitos:

  • voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä
  • tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on kunnan kanssa sovittu;
  • huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä.