Kristinestad

Kristinestad brandstation 84
Närpesvägen 8, 64100 Kristinestad

 Brandstationen i Kristinestad ligger ett stenkast från stamstaden. Den trångt byggda och vackra trästaden ger även utmaningar för räddningsverksamheten. Detta har satt sina spår i utrustningen som finns på brandstationen. Som första utryckningsbil används en såkallad kombibil med betydligt mera vatten än vad som finns i en vanlig brandbil. Detta för att första enheten på plats inte skall bli utan släckvatten innan tankbilar från övriga stationer kommer till brandplatsen. Övriga fordon på stationen är en släckbil och en mansskapsbil samt tre större båtar.


På brandstationen i Kristinestad jobbar dagtid fyra personer på räddningssidan. Två brandmän med sedvanliga brandmannauppgifter, en stationsförman som sköter ledandet av dagliga verksamheten, samt en stationsmästare som har sin arbetsplats i Kristinestad men har Närpes-Kaskö-Kristinestad som arbetsområde. En 24/7 ambulans finns också på brandstationen i Kristinestad, och på den jobbar 8 stycken fast anställda förstavårdare.


Knutna till brandstationen finns också cirka 30 halvordinarie brandmän som finns att tillgå i alla förekommande uppgifter inom räddningsverksamheten. Under larmuppdrag fungerar en halvordinarie jämsides med en ordinare brandman i samma arbetsuppgifter.
Övningar hålles regelbundet tre gånger i månaden.

 

Tjöck brandstation 85
Mellangärdsvägen 7 E, 64140 Tjöck

 

Brandkåren i Tjöck bygger helt på halvordinarie manskap. Dvs vid larm infinner sig brandmännen på station. Tjöck brandkår har en släckbil med en liten personlyftkorg samt en manskapsbil. Pga geografiska läget har Tjöck ett ganska stort område (Kaskö och delar av södra Närpes) och dessutom gör närheten till europaväg 8 att man har en hel del uppdrag per år. Tjöck halvordinarie brandkår har cirka 15 medlemmar. Stationen ligger invid riksvägen och är därför tillgänglig både söderut och norrut på riksvägen med korta körtider.

 

Lappfjärd brandstation 86
Södra Lappfjärdsvägen 77

 

Lappfjärds brandkår är den enda renodlade FBK (frivilliga brandkår) som finns på södra området. Detta betyder att verksamheten sköts i egen regi vad gäller ekonomi och arbetsavtal med frivilliga brandmännen. Detta dock naturligtvis i nära samarbete med räddningsverket så att gällande krav på verksamheten uppfylles. Lappfjärds brandkår har profilerat sig på korta utryckningstider och att snabbt få ihop mycket manskap. Sammanlagt är nästan 50 personer knutna till verksamheten i Lappfjärd. Stationen ligger inne i Lappfjärds centrum och larmas ofta österut som hjälp till Bötom och Isojoki kommuner.


Sideby brandstation 87

 

Sideby som är en liten by i södra ändan av verksamhetsområdet ligger långt från övriga brandstationer. Eftersom befolkningsunderlaget i Sideby by är ganska begränsat så är inte heller så många personer knutna till räddningsverksamheten. Sideby brandkår har inte så många aktiva medlemmar, det är under 10, men verksamheten rullar på och övningar hålles regelbundet. Sideby är en skärgårdsby så vattnet runtomkring och kunskap om detta är central verksamhet för Sidebykåren. I Sideby finns en släckningsbil och en manskapsbil samt en lättare räddningsbåt. Eftersom läget gör att Sideby utan sin brandkår skulle få vänta på hjälp i bortemot en halv timme så är Sideby branddepå ett bra exempel på hur viktig verksamheten är i små avsides belägna kommundelar.